Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Comportamentul Consumatorului

Comportamentul Consumatorului

Preț:
350 RON
Durată:
1 zi

În orice loc de pe planet?, companiile sunt animate de un unic scop — acela de a ob?ine un profit cât mai mare. Îns? consumatorul are rolul primordial pe pia??, pe cel de a cump?ra.

De aceea în ultima perioad? speciali?tii de marketing au început s?-?i orienteze cercet?rile pe comportamentul consumatorului, întrucât manifestarea comportamental? a consumatorilor a devenit o necesitate stringent?, ignorarea modului de manifestare a acestuia, producând grave dezechilibre.

Abilit??ile ?i cuno?tin?ele referitoare la comportamentul consumatorului asigur? fundamentul strategiilor de marketing cu privire la:

 • pozi?ionarea produsului
 • segmentarea pie?ii
 • lansarea produselor noi
 • adoptarea unor decizii de marketing-mix, asigurându-le o eficien?? sporit?.

Cursul permite caracterizarea mai ampl? ?i complex? a fenomenelor marketing, a pie?ei, elaborarea unor strategii mai realiste ?i desf??urarea unor ac?iuni de marketing eficiente.

 

Beneficii:

 • o sesiune energic?, relevant? ?i proasp?t?
 • Diplom? de participare  ?i un supliment descriptiv cu competen?ele dobândite
 • Supliment EUROPASS emis în limbile francez?, englez? ?i român?
 • coordonarea unui trainer autorizat cu experien?? în înv??area experien?ial?
 • suport de curs detaliat ?i fi?e de lucru
 • consultan?? dup? terminarea form?rii
 • spa?iu ultracentral (Pia?a Roman?) ?i dotat modern pentru cursuri
 • pauze de cafea

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Reduceri:

 • 25% pentru studen?i
 • 20% pentru grupuri de minim 3 persoane
 • 20% pentru înscriere timpurie (30 zile înaintea începerii cursului)
 • 15% fo?ti cursan?i

Condi?ii de înscriere:

Copie dup? buletin, fi?a de înscriere completat? ?i taxa de participare achitat? în cont J`Info Training: RO97 INGB 0001 0081 9830 8910, deschis la ING BANK.

 

 

Contact:

Andreia Oprea

T: 021 311 09 98

M: 0723 394 515

E: secretariat@jinfotraining.ro

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: