Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Cum ne evalu?m angaja?ii - curs online

Cum ne evalu?m angaja?ii - curs online

Preț:
150 RON
Durată:
7 zile

Evaluarea angaja?ilor are ca principal beneficiu îmbun?t??irea performan?ei ?i a rezultatelor acestora prin identificarea punctelor tari ?i slabe, dar ?i a poten?ialului persoanei evaluate. De altfel, se pot descoperi factori ce împiedic? eficien?a la nivel organiza?ional, precum ?i abilit??i ce pot aduce real? valoare în cadrul companiei. 

 

Un sistem de evaluare formal faciliteaz? comunicarea între superiori ?i subalterni, dar ?i îmbun?t??irea rela?iilor de colaborare. Astfel po?i face un real salt calitativ în ceea ce prive?te performan?a individual? ?i colectiv?. 

 

La acest curs înve?i despre: metode ?i tehnici de evaluare, setarea obiectivelor, beneficiile evalu?rii, feedback comportamental, stabilirea criteriilor de performan??. 

Atelierul se adreseaz? managerilor, coordonatorilor de echip?, persoanelor care se ocup? de evaluarea personalului, speciali?tilor în Resurse Umane.

Printre temele abordate se num?r?:

 • beneficiile evalu?rii
 • metode ?i tehnici de evaluare
 • feedback 360°
 • evaluare ?i performan??
 • criterii de evaluare
 • conceperea formularului de evaluare
 • atingerea scopurilor organiza?iei

Beneficii:

 • informa?ii proaspete, relevante ?i utile
 • Diplom? de participare 
 • Supliment EUROPASS emis în limbile francez?, englez? ?i român?
 • suport de curs detaliat ?i fi?e de lucru
 • consultan?? dup? terminarea form?rii

 

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Condi?ii de înscriere:

Copie dup? buletin, fi?a de înscriere completat? ?i taxa de participare achitat? în cont J`Info Training: RO 97INGB0001008198308910 deschis la Banca ING sau cash la sediul J`Info Training (Str. Dionisie Lupu, Nr. 58, Sector 1, Bucure?ti).

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: