Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Cum ne evalu?m angaja?ii

Cum ne evalu?m angaja?ii

30 august, 4 octombrie, 9 decembrie

Preț:
350 RON
Durată:
1 zi

Evaluarea angaja?ilor are ca principal beneficiu îmbun?t??irea performan?ei ?i a rezultatelor acestora prin identificarea punctelor tari ?i slabe, dar ?i a poten?ialului persoanei evaluate. De altfel, se pot descoperi factori ce împiedic? eficien?a la nivel organiza?ional, precum ?i abilit??i ce pot aduce real? valoare în cadrul companiei. 

 

Un sistem de evaluare formal faciliteaz? comunicarea între superiori ?i subalterni, dar ?i îmbun?t??irea rela?iilor de colaborare. Astfel po?i face un real salt calitativ în ceea ce prive?te performan?a individual? ?i colectiv?. 

 

La acest curs înve?i despre: metode ?i tehnici de evaluare, setarea obiectivelor, beneficiile evalu?rii, feedback comportamental, stabilirea criteriilor de performan??. 

Atelierul se adreseaz? managerilor, coordonatorilor de echip?, persoanelor care se ocup? de evaluarea personalului, speciali?tilor în Resurse Umane.

Printre temele abordate se num?r?:

 • beneficiile evalu?rii
 • metode ?i tehnici de evaluare
 • feedback 360°
 • evaluare ?i performan??
 • criterii de evaluare
 • conceperea formularului de evaluare
 • atingerea scopurilor organiza?iei

Beneficii:

 • o sesiune energic?, relevant? ?i proasp?t?
 • Diplom? de participare
 • Supliment EUROPASS emis în limbile francez?, englez? ?i român?
 • coordonarea unui trainer autorizat cu experien?? în înv??area experien?ial?
 • suport de curs detaliat ?i fi?e de lucru
 • consultan?? dup? terminarea form?rii
 • spa?iu ultracentral (Pia?a Roman?) ?i dotat modern pentru cursuri
 • pauze de cafea

 

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Condi?ii de înscriere:

Copie dup? buletin, fi?a de înscriere completat? ?i taxa de participare achitat? în cont J`Info Training: RO 97INGB0001008198308910 deschis la Banca ING sau cash la sediul J`Info Training (Str. Dionisie Lupu, Nr. 58, Sector 1, Bucure?ti).

 

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: