Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Cursuri de Limbi Str?ine

Cursuri de Limbi Str?ine

Preț:
520 RON/modul
Durată:

Cunoa?terea a cel pu?in o limb? str?in? ofer? un avantaj competitiv oric?rei persoane. Dac? î?i dore?ti s? c?l?tore?ti, s? fii cât mai vizibil la locul de munc?, s? fii propus pentru o promovare, înv??a o limb? str?in? ?i vei fi cu un pas mai aproape de scopul t?u.

Traineri autoriza?i, cu experien?? în domeniu te a?teapt? pentru a-?i perfec?iona abilit??ile de a vorbi într-o limb? str?in?.

Organiz?m sesiuni interactive ce dezvolt? atât abilit??ile de redactare scris?, exprimare verbal?, dar ?i de în?elegere scris? ?i verbal?.

Modul flexibil, inovativ de predare ?i pre?urile avantajoase ne recomand? ca cel mai atractiv furnizor de pe pia??.

De asemenea, oferim pachete personalizate pentru companiile ai c?ror angaja?i doresc s? î?i îmbun?t??easc? nivelul de cuno?tin?e pentru a-?i optimiza rezultatele la locul de munc?.

Un serviciu suplimentar pe care îl oferim este identificarea nivelului de cunoa?tere a unei limbi str?ine înaintea începerii oric?rui curs.

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

To?i participan?ii la cursurile de Limbi Straine J`Info Training primesc un supliment descriptiv EUROPASS, emis în limbile francez? ?i englez?, în care sunt men?ionate competen?ele dobândite în urma cursului.

Cursuri disponibile:

  • Limba Francez?
  • Limba Englez?
  • Limba Italian?
  • Limba Spaniol?
  • Limba Portughez?
  • Limba German?
  • Limba Rus?
  • Limba Bulgar?
  • Limba Român? pentru str?ini

Reduceri:

  • 10% pentru grupuri de minim 3 persoane.

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: