Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Expert Achizi?ii Publice

Expert Achizi?ii Publice

Martie 2014, Martie 2014

Preț:
Pre? integral: 1200 lei;
Durată:
5 zile

Alege s? participi la un curs interactiv care te va ajuta s? în?elegi mecanismele de func?ionare ale domeniului achizi?iilor publice. Afli trucuri de gestionare a unei licita?ii ?i cum s? g?se?ti solu?ii eficiente ?i rapide pentru orice eventuale dificult??i întâmpinate în timpul procesului de achizi?ii publice. 

Adrian Cuvatov

Adrian Cuvatov este jurist ?i are o experien?? de peste 10 ani în consultan?? pe probleme juridice, atât în mediul public cât ?i în mediul privat ?i în organiza?ii non-profit. Expert în fiscalitate, achizi?ii publice ?i fonduri europene, Adrian Cuvatov este formator autorizat din anul 2010.

Totodat?, Adrian ofer? consultan?? juridic? unui portofoliu diversificat de companii din domenii precum turism, construc?ii, transporturi, drepturile minorit??ilor, proiecte cu fonduri europene, certific?ri, ?i se implic? activ în consilierea pe probleme de achizi?ii ?i în redactarea de proiecte europene, câ?tigand pân? în prezent proiecte de grant total în valoare de 50 milioane de euro.


Ai ocazia s? fii ofertant sau autoritate contractant? în cadrul studiilor de caz ?i a jocurilor de rol, negociezi, stabile?ti condi?ii contractuale ?i oferi solu?ii viabile. 

 

La acest curs înve?i despre: procesul achizi?iilor publice, planificare de achizi?ii, anun?uri, termene, contract?ri, parteneriatul public-privat, evaluarea ofertelor, solu?ionarea conflictelor.

Grup ?int?: cursul se adreseaz? func?ionarilor publici din administra?ia public? central? ?i local?, speciali?tilor din sectorul privat; persoanelor care lucreaz? în departamente ce implic? atribu?ii în planificarea ?i asigurarea resurselor; persoanelor implicate în procesul de achizi?ii.

Scopul cursului: dezvoltarea competen?elor de Expert Achizi?ii Publice.

Obiectivele cursului:

La finalul form?rii participan?ii vor fi dobândit competen?e în ceea ce prive?te:

 • Legisla?ia în vigoare la autorit??ile contractante
 • Sistemele europene de achizi?ii publice
 • Elaborarea strategiei de achizi?ii publice
 • Elaborarea caietului de sarcini
 • Evaluarea dosarului de licita?ie public?
 • Gesionarea contesta?iilor formulate în procedura de atribuire a contractului
 • Atribuirea contractului de achizi?ie public?
 • Oferirea de consultan?? de specialitate

Tematic?:

 • introducere în achizi?ii publice europene
 • procesul achizi?iilor publice — proceduri ?i modalit??i speciale
 • sistemul de achizi?ii publice în România — privire de ansamblu
 • principiile achizi?iilor publice
 • European Green Procurement
 • planificarea achizi?iilor publice
 • anun?uri ?i termene
 • înscrierea ?i gestionarea contului din SEAP
 • criterii de evaluare ?i evaluarea ofertelor
 • solu?ionarea conflictelor
 • contractul de achizi?ie public?
 • proceduri de atribuire a contractelor
 • codul etic în achizi?iile publice
 • parteneriatul public-privat

Fiecare participant face un proiect individual care va fi sus?inut în cadrul examenului final de certificare, în prezen?a reprezentan?ilor CNFPA în ultima zi de curs.

Beneficii:

 • curs interactiv ?i practic
 • certificat de Expert Achizi?ii Publice Autorizat, recunoscut de Ministerul Educa?ieiMinisterul Muncii, Protec?iei Sociale ?i Persoanelor Vârstnice, ANC (fost CNFPA)
 • supliment EUROPASS
 • coordonarea unui trainer autorizat, cu vast? experien?? în domeniul Achizi?iilor Publice
 • suport de curs
 • spa?iu ultracentral (zona Pia?a Roman?) ?i dotat modern pentru cursuri
 • pauze de cafea

 

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Durata cursului: 5 zile, 10h-18h

Loca?ie: J`Info Training, Str. Dionisie Lupu, Nr. 58, Sector 1, Bucure?ti

Investi?ia: 1200 RON

Include: suportul de curs, livrarea cursului ?i examinarea.

Taxa se poate achita în tran?e pân? la începerea cursului.

Reduceri:

 • 25% pentru studen?i
 • 20% pentru inscriere timpurie  ( 30 zile inaintea cursului )
 • 15% pentru fosti cursanti
 • 20% pentru grup de minim 3 persoane

Reducerile nu se cumuleaz?, acordându-se o singur? reducere la alegere.

 • Condi?ii de înscriere:

Copie dup? buletin, copie dup? ultima diplom? de studii, copie dup? certificatul de na?tere ?i de c?s?torie (acolo unde este cazul), fi?a de înscriere completat? ?i taxa de participare achitat? cash la sediul J'Info Training sau în cont J`Info Training: RO 97INGB0001008198308910 deschis la Banca ING.

Not?: Conform OG 129/2000 costul cursurilor autorizate de CNFPA se deduce (dup? caz) din impozitul pe profit sau pe venit al firmei.

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: