Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Metode Actuale si Eficiente de Recrutare ?i Selectie

Metode Actuale si Eficiente de Recrutare ?i Selectie

24-25 septembrie, 2-3 noiembrie

Preț:
500 RON
Durată:
2 zile

Atragerea ?i selec?ia celor mai potrivi?i candida?i sunt doi factori esen?iali pentru atingerea succesului la nivel de echip? ?i de organiza?ie, iar acest proces reprezint? o provocare constant? pentru speciali?tii ?i managerii de Resurse Umane. 

 

Într-un workshop intensiv de 2 zile participan?ii vor dobândi noi competen?e, vor vedea procesul de recrutare dintr-o noua perspectiv?, î?i vor dezvolta orientarea c?tre rezultate ?i vor fi preg?ti?i pentru integrarea celor mai potrivi?i angaja?i. 

 

La acest curs înve?i despre: analiza nevoii de recrutare, recrutarea intern? ?i extern?, profilul de selec?ie, matricea de competen?e, etapele în procesul de recrutare, tehnici de interviu, tipuri de interviu, sourcing, decizia, etic?. 

Grup ?int?

Cursul se adreseaz?:

 • tuturor managerilor implica?i în procesul de recrutare, care doresc s? st?pâneasc? tehnicile de selec?ie pentru a atrage ?i re?ine talentele în companie.
 • practicienilor care caut? s?-?i extind? experien?a în domeniul Resurselor Umane
 • persoanelor f?r? experien?? care doresc s? profeseze în domeniul recrut?rii de personal sau care au preluat de curând responsabilit??i în cadrul departamentelor de recrutare.

Scopul cursului: dezvoltarea competen?elor necesare pentru a realiza un proces de recrutare eficace, folosind metode bazate pe competen?e.

Obiectivele cursului:

La finalul acestui curs participan?ii vor fi dobândit cuno?tin?e referitoare la:

 • analiza nevoii de recrutare
 • planificarea recrut?rii în func?ie de necesitate
 • stabilirea surselor de recrutare
 • recrutarea intern?
 • stabilirea criteriilor de selec?ie ?i a metodelor de verificare a competen?elor
 • organizarea ?i desf??urarea interviurilor de selec?ie
 • procesul decizional
 • redactarea ?i comunicarea ofertei de angajare
 • integrarea noului angajat în companie

Tematic?:

 • recrutarea, selec?ia ?i plasarea de personal
 • clien?i interni vs clien?i externi
 • analiza nevoii de recrutare
 • recrutarea intern? vs recrutarea extern?
 • bugetul de recrutare
 • profilul de selec?ie: fi?a de post, mediul de lucru, atribu?ii
 • stabilirea etapelor în procesul de recrutare (analiza candidaturilor, teste, interviuri)
 • redactarea anun?ului de angajare
 • sursele de recrutare: site-uri de angajare, presa de specialitate, networking, re?ele sociale, head hunting
 • metode de verificare a competen?elor (interviu telefonic, teste specifice, interviu, interviu colectiv, Assessment Center, verificarea referin?elor)
 • tehnica interviului (tehnica STAR, tipuri de interviuri)
 • procesul decizional
 • feedback-ul transmis candida?ilor
 • Genera?ia X vs Genera?ia Y — metode de recrutare adaptate
 • integrarea noilor angaja?i în cadul companiei
 • etica în procesul de recrutare
 • non-discriminarea în cadrul selec?iei personalului
 • erori în recrutare — ‘Cum s? le evitam’
 • evaluarea recrutorului

Beneficii:

 • asimilarea unor tehnici inovative, creative, ce garanteaz? rezultate imediate
 • Diploma de Participare si Supliment Europass emis in limba engleza
 • formare pragmatic?, cu aplicabilitate imediat?
 • coordonarea unui trainer cu vast? experien?? în domeniul recrut?rii
 • suport de curs, fi?e de lucru, feedback în urma probei practice
 • consultan?? dup? terminarea form?rii
 • spa?iu ultracentral (Pia?a Roman?) ?i dotat modern pentru cursuri
 • pauze de cafea

 

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Include: suportul de curs, livrarea cursului de c?tre trainer ?i pauze de cafea.

Taxa se poate achita în tran?e.

Reduceri:

 • 25% pentru studen?i
 • 20% pentru grupuri de minimum 3 persoane ?i pentru membrii APOT
 • 15% pentru fo?tii cursan?i J`Info Training
 • 20% pentru inscriere timpurie ( 30 zile inaintea inceperii cursului )

Condi?ii de înscriere:

Copie dup? cartea de identitate, fi?a de înscriere completat? ?i taxa de participare achitat? în cont J`Info Training: RO97 INGB 0001 0081 9830 8910, deschis la ING BANK sau cash la sediul J`Info Training.

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: