Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Curs Autorizat Inspector de Resurse Umane

Curs Autorizat Inspector de Resurse Umane

Devii specialistul in Resurse Umane de care are nevoie firma ta!

Preț:
Pret 500 lei
Durată:
6 zile

În cadrul contextului legislativ actual, to?i angajatorii au obliga?ia de a avea cel pu?in o persoan? care a urmat Cursul autorizat de Inspector de Resurse Umane. A?adar, acest lucru este o necesitate. Odat? cu cadrul legislativ modificat, Cursul Autorizat de Inspector  de Resurse Umane se bazeaz? pe o bogat? cazuistic?, ceea ce permite participan?ilor la curs s? beneficieze de un proces complex de instruire.

 

Obiectivele cursului :

 • Cunoa?terea prevederilor legisla?iei muncii în vigoarea
 • Abilitatea de a în?elege ?i a interpreta corect noul Cod al Muncii
 • Capacitatea de a afla r?spunsuri concrete la problemele practice de zi cu zi de la un expert in domeniu
 • Capacitatea de a opera cu documentele uzuale in departamentul de Resurse Umane

 

Tematica cursului:

 • Codul Muncii: Contractul individual de munc?, Contractul colectiv de munc?, Contracte cu timp par?ial, Timpul de munc? ?i odihn?, S?rb?torile legale, Concediile de odihn?, Concediile f?r? plat?, Zilele libere pl?tite, R?spunderea juridic?, R?spunderea disciplinar?, R?spunderea patrimonial?, Regulamentul intern, etc.
 • Registrul general de eviden?? a salaria?ilor (programul REVISAL) – aplica?ii practice : cadrul legislativ, înregistrarea salaria?ilor, modificarea ?i încetarea contractelor de munc?, efectuarea corec?iilor în Registrul de eviden??
 • Raportul juridic de munc? : încheierea, executarea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de munc?
 • Întocmirea statelor de plat?: calculul salariului de baz?, calculul indemniza?iei de odihn?, a indemniza?iei pe durata incapacit??ii temporare de munc?, determinarea contribu?iilor angajatului prin exemple de calcul salarial.
 • Legea 263/2010 privind sistemul de pensii: condi?ii de acordare a pensiei de limit? de vârst?, a pensiei anticipate, a pensiei de invaliditate, întocmirea dosarului de pensionare, cumulul de pensii, etc.
 • Legea 76/2002 privind sistemul asigur?rilor pentru ?omaj ?i stimularea ocup?rii for?ei de munc?: condi?ii de acordare a indemniza?iei de ?omaj, cuantumul indemniza?iei de ?omaj, încetarea drepturilor de ?omaj.
 • Formarea profesional?: necesitatea form?rii profesionale, investi?ia în formare, planificarea ?i organizarea programelor de formare profesional?
 • Dialogul social: sindicatele, reprezentan?ii salaria?ilor, patronatul.
 • Securitatea ?i s?n?tatea în munc?

 

Beneficiile cursului :

 • Certificat de Inspector de Resurse Umane recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educa?iei ?i CNFPA ?i un Supliment descriptiv Europass cu competen?ele dobândite
 • formare interactiv?, practic?, cu aplicabilitate imediat?
 • coordonarea unui trainer autorizat cu vast? experien?? în domeniul Resurselor Umane
 • suport de curs ?i multe exerci?ii practice, cazuistic? divers?, aplica?ii 

 

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Loca?ie: Str. Dionisie Lupu, Nr. 58, Sector 1, Bucure?ti

Reduceri :

 • 25% studen?ilor
 • 20% grupurilor de minim 3 persoane
 • 20% pentru inscriere timpurie (30 zile inaintea incepeii cursului)
 • 15% pentru fo?ti cursan?i

Reducerile nu se cumuleaz?, acordându-se o singur? reducere la alegere.

Taxa se poate achita în 2 sau 3 tran?e pân? la începerea cursului.

Condi?ii de înscriere:

Copie dup? buletin, copie dup? ultima diplom? de studii, fi?a de înscriere completat? ?i taxa de participare achitat? în cont J`Info Training: RO 97INGB0001008198308910 deschis la Banca ING sau cash la sediul J`Info Training.

Contact:

T: 021 311 09 98

M: 0723 394 515

E: secretariat@jinfotraining.ro

 

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: