Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Curs Limba Germana

Curs Limba Germana

Preț:
520 RON/modul
Durată:

Cunoa?terea limbii germane ofer? un avantaj competitiv oric?rei persoane. Dac? î?i dore?ti s? c?l?tore?ti, s? fii cât mai vizibil la locul de munc?, s? fii propus pentru o promovare, înv??a germana ?i vei fi cu un pas mai aproape de scopul t?u.

Un trainer autorizat, cu experien?? în domeniu te a?teapt? pentru a-?i perfec?iona abilit??ile de a vorbi în limba germana.

Ingrid Bonta 

Vorbitor nativ de limb? german?, Ingrid a ob?inut în anul 2008 licen?a la Universitatea Bucure?ti, Facultatea de Limbi ?i Literaturi Str?ine, Sec?ia de Germanistic? ?i Anglistic?.

În prezent, Ingrid Bonta este profesor de limba german? la Casa de Cultur? ”Friedrich Schiller” ?i la Universitatea Bucure?ti, Facultatea de Limbi ?i Literaturi Str?ine, Departamentul de Limbi Germanice.

Ingrid este de asemenea licen?iat? în Regie de film ?i de?ine un masterat în Regia Spectacolului de Teatru Contemporan, având în prezent peste 12 piese montate pe scenele unor teatre cunoscute din Bucure?ti ?i din ?ar?.

Organiz?m sesiuni interactive ce dezvolt? atât abilit??ile de redactare scris?, exprimare verbal?, dar ?i de în?elegere scris? ?i verbal?.

Modul flexibil, inovativ de predare ?i pre?urile avantajoase ne recomand? ca cel mai atractiv furnizor de pe pia??.

De asemenea, oferim pachete personalizate pentru companiile ai c?ror angaja?i doresc s? î?i îmbun?t??easc? nivelul de cuno?tin?e pentru a-?i optimiza rezultatele la locul de munc?.

Un serviciu suplimentar pe care îl oferim este identificarea nivelului de cunoa?tere a limbii germane înaintea începerii oric?rui curs.

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

To?i participan?ii primesc un supliment descriptiv EUROPASS, emis în limbile german? ?i englez?, în care sunt men?ionate competen?ele dobândite în urma cursului.

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: