Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Manager Proiect

Manager Proiect

Noiembrie 2014

Preț:
1200 RON
Durată:
5-6 zile

Proiectele reprezint? acum un nou mod de organizare ?i de a ac?iona. Managementul proiectelor nu reprezint? doar o serie de metode ?i tehnici, ci trebuie privit mai degrab? ca pe un nou mod de a gândi, de a comunica ?i de a ac?iona. 

Adrian Cuvatov

Adrian Cuvatov este jurist ?i are o experien?? de peste 10 ani în consultan?? pe probleme juridice, atât în mediul public cât ?i în mediul privat ?i în organiza?ii non-profit. Expert în fiscalitate, achizi?ii publice ?i fonduri europene, Adrian Cuvatov este formator autorizat din anul 2010.

Totodat?, Adrian ofer? consultan?? juridic? unui portofoliu diversificat de companii din domenii precum turism, construc?ii, transporturi, drepturile minorit??ilor, proiecte cu fonduri europene, certific?ri, ?i se implic? activ în consilierea pe probleme de achizi?ii ?i în redactarea de proiecte europene, câ?tigand pân? în prezent proiecte de grant total în valoare de 50 milioane de euro.


 

Înva?? s? prive?ti proiectele în ansamblul lor ?i cum s? le administrezi cu succes. Afl? cum un proiect complex poate fi gestionat cu u?urin??, folosind metode testate de managerii de proiecte. Transform? fiecare activitate într-un proiect de succes, fie c? este vorba despre construirea unei cl?diri, deschiderea unei firme sau organizarea unui eveniment.

 

La acest curs înve?i despre: strategie, principii de project management, planificare, plan de ac?iune, managementul riscului, resurse umane, stabilirea ?i administrarea bugetului. 

 

Obiectivele cursului:

În urma cursului participan?ii dobândesc ?i dezvolt? competen?e referitoare la:

 • realizarea ?i implementarea unui proiect finan?at din fonduri europene nerambursabile
 • elaborarea cererilor de finan?are
 • mecanismele de func?ionare ?i accesare a fondurilor structurale ?i a altor programe europene cu finan?are nerambursabil?
 • realizarea activit??ilor de investi?ii ?i dezvoltare
 • managementul financiar al proiectului

Tematica cursului:

 • metode de analiz? a nevoilor
 • stabilirea obiectivelor opera?ionale ale proiectului
 • proceduri de achizi?ie
 • analiza riscurilor proiectului
 • cererea de finan?are
 • implementarea proiectului — monitorizare ?i evaluare
 • gestiunea bugetului ?i a resurselor opera?ionale pentru proiect
 • planificarea activit??ilor proiectului
 • managementul echipei de proiect
 • managementul calit??ii ?i controlul proiectului
 • marketing-ul proiectului

Beneficii:

 • Certificat de Manager de Proiect Autorizat recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educa?iei ?i CNFPA ?i un supliment descriptiv cu competen?ele dobândite
 • Supliment EUROPASS
 • formare interactiv?, practic?, cu aplicabilitate imediat?
 • coordonarea unui trainer autorizat cu vast? experien?? în implementarea proiectelor europene
 • suport de curs detaliat
 • costul cursului autorizat de Manager Proiect este cheltuial? deductibil? conform legisla?iei în vigoare
 • coaching ?i consultan?? dup? curs

 

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Durata: 6 zile

Loca?ie: Str. Dionisie Lupu, Nr. 58, Sector 1, Bucure?ti

Investi?ia: 1 200 RON

Include: suportul de curs, livrarea cursului, examinarea ?i 2 pauze de cafea/zi.

Reduceri:

 • 25% studen?ilor
 • 20% grupurilor de minim 3 persoane
 • 20% pentru inscriere timpurie (30 zile inaintea incepeii cursului)
 • 15% pentru fo?ti cursan?i

Reducerile nu se cumuleaz?, acordându-se o singur? reducere la alegere.

Taxa se poate achita în tran?e pân? la începerea cursului.

Condi?ii de înscriere:

Copie dup? buletin, copie dup? diploma de licen??, fi?a de înscriere completat? ?i taxa de participare achitat? în cont J`Info Training: RO 97INGB0001008198308910 deschis la Banca ING sau cash la sediul J`Info Training.

 

Contact:

T: 021 311 09 98

M: 0723 394 515

E: secretariat@jinfotraining.ro

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: