Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Tehnici Eficiente de Recrutare si Selectie - online

Tehnici Eficiente de Recrutare si Selectie - online

Preț:
250 lei
Durată:
7 zile

La acest curs înve?i despre: analiza nevoii de recrutare, recrutarea intern? ?i extern?, profilul de selec?ie, matricea de competen?e, etapele în procesul de recrutare, tehnici de interviu, tipuri de interviu, sourcing, decizia, etic?.

Cursul se adreseaz?:

 • tuturor managerilor implica?i în procesul de recrutare, care doresc s? st?pâneasc? tehnicile de selec?ie pentru a atrage ?i re?ine talentele în companie.
 • practicienilor care caut? s?-?i extind? experien?a în domeniul Resurselor Umane
 • persoanelor f?r? experien?? care doresc s? profeseze în domeniul recrut?rii de personal sau care au preluat de curând responsabilit??i în cadrul departamentelor de recrutare.

Scopul cursului: dezvoltarea competen?elor necesare pentru a realiza un proces de recrutare eficace, folosind metode bazate pe competen?e.

Obiectivele cursului:

La finalul acestui curs participan?ii vor fi dobândit cuno?tin?e referitoare la:

 • analiza nevoii de recrutare
 • planificarea recrut?rii în func?ie de necesitate
 • stabilirea surselor de recrutare
 • recrutarea intern?
 • stabilirea criteriilor de selec?ie ?i a metodelor de verificare a competen?elor
 • organizarea ?i desf??urarea interviurilor de selec?ie
 • procesul decizional
 • redactarea ?i comunicarea ofertei de angajare
 • integrarea noului angajat în companie

Tematic?:

 • recrutarea, selec?ia ?i plasarea de personal
 • clien?i interni vs clien?i externi
 • analiza nevoii de recrutare
 • recrutarea intern? vs recrutarea extern?
 • bugetul de recrutare
 • profilul de selec?ie: fi?a de post, mediul de lucru, atribu?ii
 • stabilirea etapelor în procesul de recrutare (analiza candidaturilor, teste, interviuri)
 • redactarea anun?ului de angajare
 • sursele de recrutare: site-uri de angajare, presa de specialitate, networking, re?ele sociale, head hunting
 • metode de verificare a competen?elor (interviu telefonic, teste specifice, interviu, interviu colectiv, Assessment Center, verificarea referin?elor)
 • tehnica interviului (tehnica STAR, tipuri de interviuri)
 • procesul decizional
 • feedback-ul transmis candida?ilor
 • Genera?ia X vs Genera?ia Y — metode de recrutare adaptate
 • integrarea noilor angaja?i în cadul companiei
 • etica în procesul de recrutare
 • non-discriminarea în cadrul selec?iei personalului
 • erori în recrutare — ‘Cum s? le evitam’
 • evaluarea recrutorului

Beneficii:

 • informa?ii proaspete, relevante ?i utile
 • Diplom? de participare 
 • Supliment EUROPASS emis în limbile francez? si englez?
 • suport de curs detaliat ?i fi?e de lucru
 • consultan?? dup? terminarea form?rii

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Condi?ii de înscriere:

Copie dup? buletin, fi?a de înscriere completat? ?i taxa de participare achitat? în cont J`Info Training: RO 97INGB0001008198308910 deschis la Banca ING sau cash la sediul J`Info Training (Str. Dionisie Lupu, Nr. 58, Sector 1, Bucure?ti).

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: